การประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ฟิจิ – ไทย ครั้งที่ 2

วันที่ 8 กันยายน 2561 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ฟิจิ – ไทย ครั้งที่ 2 (The Second Meeting of the Fiji – Thailand Joint Agricultural Working Group: JAWG) ณ โรงแรม Holiday Inn Suva กรุง Suva สาธารณรัฐฟิจิ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้แก่ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายฟิจิ ได้แก่ Mr. David Kolitagane, Permanent Secretary for Agriculture, Minister of Agriculture โดยได้หารือและรายงานความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือจากการประชุม JAWG ไทย – ฟิจิ ครั้งที่ 1 เช่น โครงการการจัดการธนาคารยีนมะพร้าวและการใช้พันธุ์มะพร้าวเพื่อการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ โครงการให้บริการสัตวบาล และโครงการผู้ชำนาญการ/ที่ปรึกษาด้านการเกษตรแบบมีสัญญา เป็นต้น เข้าร่วมการประชุมฝ่ายไทยยังประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมปศุสัตว์ และกรมวิชาการเกษตร