การประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ออสเตรเลีย – ครั้งที่ 18

วันที่ 6 กันยายน 2561 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ออสเตรเลีย – ครั้งที่ 18 (The 18th Meeting of the Australia – Thailand Joint Working Group on Agriculture: JWG) ณ โรงแรม Rendezvous นครเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลนโยบายด้านการเกษตร รวมถึงแนวทางการดำเนินความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้แก่ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายออสเตรเลีย ได้แก่ Mrs. Louis van Meaurs, First Assistant Secretary, Trade and Market Access Division กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำของออสเตรเลีย ผู้เข้าร่วมการประชุมฝ่ายไทยยังประกอบด้วยผู้แทนจากกรมชลประทาน กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ