การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหารระหว่างไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ 14

วันที่ 4 – 5 กันยายน 2561 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สปษ.) ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร ระหว่างไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ 14 ณ โรงแรม Rendezvous นครเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างกันภายใต้พันธะกรณีความตกลงทางการค้าเสรี ไทย – ออสเตรเลีย (Thailand – Australia Free Trade Agreement: TAFTA) ในการประชุมครั้งนี้ได้ประกาศอนุญาตเปิดตลาดมะม่วงฉายรังสีจากไทยมายังออสเตรเลีย และพลับฉายรังสีจากรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียไปยังไทย นับเป็นการเปิดตลาดสินค้าผลไม้ฉายรังสีระหว่างไทยและออสเตรเลียเป็นครั้งแรก หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้แก่ ดร. เสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายออสเตรเลีย ได้แก่ Mrs. Louis van Meaurs, First Assistant Secretary, Trade and Market Access Division กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำของออสเตรเลีย นอกจากนี้ ฝ่ายออสเตรเลียยังจัดการศึกษาดูงานให้แก่คณะผู้แทนไทยจาก มกอช. กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร และ สปษ. แคนเบอร์รา ณ โรงงานผลิตเนยแข็ง (That’s Amore Cheese) ไร่องุ่นใน Yarra Valley และโรงคัดบรรจุเชอร์รี่ Wandin Valley Farms ใกล้กับนครเมลเบิร์น