การขับเคลื่อนแผนงานด้านการต่างประเทศ

ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 นายสมิท ธรรมเชื้อ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร)
ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนงานด้านการต่างประเทศ ณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์