การประชุม SPS Export Group และ JWG ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ณ จังหวัดเชียงใหม่

13 – 15 กันยายน 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร ครั้งที่ 13 (The 13th Meeting of the Expert Group on Sanitary and Phytosanitary Measures and Food Standards) และการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรระหว่างไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ 17 (The 17th Meeting of the Thailand – Australia Joint Working Group on Agriculture) ณ โรงแรมศิริปันนา รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเชียงใหม่ คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยและกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำ (Department of Agriculture and Resources) ของออสเตรเลีย ได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงแม่เหียะ อ. เมือง และสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่

ในการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร หรือ SPS Expert Group ซึ่งมีนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ Mrs. Louis van Meurs, First Assistant Secretary, Trade and Market Access Division กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำของออสเตรเลีย เป็นประธานการประชุมร่วม ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน กฎระเบียบ และมาตรการด้านการนำเข้า-ส่งออกระหว่างกันที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งความคืบหน้าผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการขอเปิดตลาดสินค้าเป็ดปรุงสุก มะม่วงฉายรังสี และขิงสดของไทยไปยังออสเตรเลีย ในขณะที่ฝ่ายออสเตรเลียประสงค์ขอเปิดตลาดสินค้าอะโวกาโดและพลับฉายรังสีมายังไทย นอกจากนี้ ยังได้แจ้งข้อมูลการยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้ากุ้งดิบจากทุกประเทศของออสเตรเลีย การดำเนินการเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมด้านการวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำของห้องปฏิบัติการของกรมประมงกับออสเตรเลีย และผลของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน

ในส่วนของการประชุมคณะทำงานร่วมการเกษตรไทย-ออสเตรเลีย หรือ JWG ซึ่งมีนางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมร่วมฝ่ายไทย ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับนโยบายด้านการเกษตรของแต่ละประเทศ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับก้าวหน้าโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน รวมทั้งโครงการที่จะดำเนินร่วมกันในอนาคต ซึ่งเน้นด้านการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ของไทย การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ การอบรมด้านโคนม การเพิ่มผลผลิตแพะและแกะ การประชุม SPS และ JWG ครั้งต่อไปจะขึ้นในช่วงเดียวกันนี้ของปี 2561 ณ ประเทศออสเตรเลีย