การฝึกอบรมการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับกรมประมง ดำเนินการจัดฝึกอบรมการตรวจวิเคราะห์ Norovirus qPCR ณ Institute of Environmental Science and Research Limited (ESR)
กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความชำนาญของเจ้าหน้าที่กรมประมง
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ