มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ รัฐวิคตอเรีย และทัสมาเนีย

9 – 14 กรกฎาคม 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่คณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จำนวนรวม 5 คน ในการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ รัฐวิคตอเรีย และทัสมาเนีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อมูลทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายและแสวงหาโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน

คณะได้ศึกษาดูงานที่ Snobs Creek Facilities  ตั้งอยู่ที่เมือง Elidon  รัฐวิคตอเรีย สังกัด Fisheries Management and Science Branch ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ Fisheries Victoria หน้าที่หลักของสถานีประมงนี้คือการผลิตและเพาะพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ เพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ส่วนใหญ่ได้แก่ปลาในกลุ่ม Salmonids ได้แก่ ปลาเทราต์ชนิดต่างๆ เช่น Brown trout, Rainbow trout, Brook trout ฯลฯ  นอกจากนั้น เป็นพันธุ์ปลาพื้นเมือง riเช่น Murray cod, Trout cod, Macquarie perch, Australian catfish, Barramundi ฯลฯ

คณะยังได้เยี่ยมชมฟาร์มสัตว์น้ำเอกชน Buxton Trout and Salmon Farm ในเมือง Buxton รัฐวิคตอเรีย ซึ่งเป็นฟาร์มเอกชนแห่งแรกของออสเตรเลีย ประกอบด้วยโรงเพาะฟักและบ่อเลี้ยงปลาเทราต์และแซลมอน โดยจัดให้ฟาร์มเป็นสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถจ่ายค่าบริการเพื่อตกปลาและซื้อปลาที่ตกได้โดยคิดราคาตามน้ำหนัก  นอกจากนั้น คณะยังได้พบและหารือกับหน่วยงาน Inland Fisheries Services (IFS)   ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการประมงภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลรัฐทัสมาเนีย ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของรัฐ คณะได้ศึกษาดูงาน ณ โรงเพาะฟักและฟาร์มเลี้ยงระบบปิดสำหรับแซลมอนและเทราต์ โดยได้เยี่ยมชม Salmon Pond Heritage Hatchery & Garden ซึ่งมีการเลี้ยงปลาไหล Short finned-eel (Anguilla australis) เพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ คณะมูลนิธิโครงการหลวงสนใจนำเข้าลูกพันธุ์ปลาไหลเพื่อมาทดลองเลี้ยงในพื้นที่ของโครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง IFS   ยินดีให้ความร่วมมือและศึกษาวิจัยร่วมกันในอนาคต (อ่านรายงานฉบับเต็ม)