การประชุมคณะกรรมการร่วมด้าน SPS ระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 6 ณกรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด์

14 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ผู้แทนฝ่ายไทย ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยมีนายสัญชัย ตันตราภรณ์ ที่ปรึกษา มกอช. เป็นหัวหน้าคณะ ร่วมด้วยผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ผู้แทนฝ่ายนิวซีแลนด์มาจากหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิหรือ Ministry of Primary Industries (MPI) การประชุมเน้นการหารือเรื่องการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างกัน ฝ่ายไทยได้รับอนุมัติให้ส่งออกสินค้าเป็ดปรุงสุกไปยังนิวซีแลนด์ได้แล้ว ในขณะที่สินค้าปลาสวาย Pangasius spp. อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเรื่องใบรับรองสุขอนามัย คาดว่าจะสามารถเริ่มส่งออกสินค้าปลาสวายได้ภายในปี 2560 นี้ สินค้าเกษตรอื่นๆ ที่ไทยประสงค์เปิดตลาด ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดอ่อน และถั่วลันเตา ฝ่ายนิวซีแลนด์ประสงค์เปิดตลาดผลไม้กลุ่ม Stone Fruits ได้แก่ พลัม ท้อ และเนคทารีน รวมถึงโคและม้ามีชีวิต และขอหารือเกี่ยวกับใบรับรองสุขศาสตร์น้ำเชื้อโค ลูกไก่และไข่ฟัก นอกจากนี้ยังได้หารือเรื่องความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านวิชาการระหว่างกัน โดยเฉพาะด้านโคนมและอาหารสัตว์ซึ่งนิวซีแลนด์มีความเชี่ยวชาญ การประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในประเทศไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561

คณะผู้แทนไทยมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัท T & G ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผักผลไม้สดรายใหญ่ในเวลลิงตัน โดยบริษัทมีการนำเข้าขิงจากประเทศไทย บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งผลิตได้โดยใช้บาร์โค้ด เกษตรกรที่จะส่งสินค้าให้กับบริษัทฯ จะต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน NZGAP ด้วย

คณะผู้แทนไทยยังมีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน อีกด้วย