การเชื่อมโยงเครือข่ายภูมิภาคสู่ตลาดโลก

นายสมิท ธรรมเชื้อ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ได้เข้าร่วมการประชุมเรื่อง “การประชุมผู้อำนวยการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และพาณิชย์จังหวัด เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายภูมิภาคสู่ตลาดโลก”
ซึ่งจัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 26 – 31 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการตลาดนำการผลิต รวมถึงผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย