การเดินทางไปราชการประเทศปาปัวนิวกินี

6 – 9 กันยายน 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ แคนเบอร์รา ร่วมเดินทางไปยังประเทศปาปัวนิวกินีกับคณะของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยมีนายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นหัวหน้าคณะ ตามโครงการส่งเสริมผลประโยชน์ด้านการค้าและลงทุนของไทยในปาปัวนิวกินี โดยได้รับความร่วมมือจากสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ ณ กรุง Port Moresby มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศไทยและปาปัวนิวกินี รวมทั้งศึกษาและประเมินศักยภาพด้านการค้า อุตสาหกรรม และการลงทุน ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ซึ่งร่วมเดินทางไปกับคณะ พร้อมด้วยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ได้พบและหารือกับหน่วยงาน National Fisheries Authority (NFA) ของปาปัวนิกินี เกี่ยวกับการลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านการประมงร่วมกันระหว่างไทยและปาปัวนิวกินี คาดว่าจะสามารถลงนามร่วมกันได้ภายในปลายปี 2560 นี้

เคณะผู้แทนไทยยังเข้าพบและหารือกับผู้บริหารของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (Department of Commerce and Industry) กระทรวงวางแผนและติดตาม (Department of Planning and Monitoring) กระทรวงปิโตรเลียมและพลังงาน (Department of Petroleum and Energy) และกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ (Department of Agriculture and Livestock) และยังได้จัดการสัมมนาด้านการค้า การลงทุน และท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคเอกชนของปาปัวนิวกินีเป็นอันมาก คณะผู้แทนไทยยังได้พบและหารือกับบริษัท Home State ตั้งอยู่ที่เมือง Lae ซึ่งเป็นบริษัทของผู้นำเข้าชาวไทยที่นำเข้าสินค้าข้าวและอาหารจากไทย บริษัทมีการนำเข้าข้าวจากไทยปีละกว่า 4,000 ตู้คอนเทนเนอร์ การเดินทางไปยังปาปัวนิวกินีในครั้งนี้ เป็นการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก โดยที่ปาปัวนิวกินีเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้และมีประชากรมากที่สุดคือประมาณ 8 ล้านคน จัดเป็นประตูสู่ประเทศในกลุ่มและเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าจากภูมิภาคเอเชีย