การเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐวานูอาตู

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เดินทางไปราชการ ณ กรุง Port Vila สาธารณรัฐวานูอาตู ในวาระที่เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา (นางนันทนา ศิวะเกื้อ) เข้าถวายพระราชสาส์นต่อประธานาธิบดีของวานูอาตู และได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผลประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุนของไทยในวานูอาตู ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศไทยและวานูอาตู การศึกษาและประเมินศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนใน วานูอาตู โดยเฉพาะอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตร