กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา