การประขุมสัมนา ABARES Outlook 2020

วันที่ 3 – 4 มีนาคม 2563 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการประขุมสัมนา ABARES Outlook 2020 จัดโดยหน่วยงาน Australian Bureau of Agricultural and Resources Economics (ABARES) กระทรวงเกษตร น้ำ และสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลีย ณ Australian National Convention Centre กรุงแคนเบอร์รา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรของออสเตรเลียและต่างประเทศ นโยบายด้านการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐต่อภาคการเกษตรของออสเตรเลีย