การประชุมหารือทางไกลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการประชุมหารือทางไกลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ ระหว่างรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายพิศาล พงศาพิชณ์) และหัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์