ตรวจประเมินโรงฉายรังสี Steritech โดยกรมวิชาการเกษตร ณ เมือง Narangba รัฐควีนส์แลนด์

1 – 2 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินโรงฉายรังสี Steritech กับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรและสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำ (Department of Agriculture and Water Resources) ออสเตรเลีย โรงฉายรังสี Steritech ตั้งอยู่ในเมือง Narangba ใกล้กับนคร Brisbane รัฐควีนส์แลนด์ เป็นโรงฉายรังสีแห่งแรกและแห่งเดียวในออสเตรเลียที่มีการฉายรังสีผักผลไม้สดเพื่อการส่งออก Steritech ก่อตั้งมาแล้วประมาณ 15 ปี โดยใช้ Cobalt 60 เป็นต้นกำเนิดรังสีแกมมา มีการฉายรังสีเพื่อส่งออกผลไม้ไปยังสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม

นอกจากการฉายรังสีผักผลไม้แล้ว Steritech ยังฉายรังสีลังสำหรับเลี้ยงผึ้ง (Beehives) เพื่อทำลายเชื้อก่อโรค เมล็ดพืชสำหรับเป็นเหยื่อล่อหนูในไร่เพื่อป้องกันการงอก และเครื่องมือแพทย์ การตรวจประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาอนุญาตนำเข้าพลับฉายรังสีจากออสเตรเลียมายังไทยของกรมวิชาการเกษตร โดยคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้สังเกตการณ์การฉายรังสีมะม่วงที่จะส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่ภาครัฐของออสเตรเลียจะการสุ่มตรวจสอบสินค้าว่าปลอดจากแมลงที่สำคัญก่อนการนำเข้าฉายรังสีตามแผนการสุ่มตัวอย่างที่มีการตกลงกันไว้หรือ Protocol กับประเทศคู่ค้า สำหรับการส่งออกไปสหรัฐฯ เมื่อผ่านการฉายรังสีแล้วจะไม่มีการการเปิดถุงตาข่ายอีกจนกว่าจะส่งถึงปลายทางเพื่อป้องกันแมลงกลับเข้าไปยังภาชนะบรรจุ โรงฉายรังสีให้ความสำคัญต่อการควบคุมอุณหภูมิของสินค้าตลอดการดำเนินการ โดยมีการติดตั้งห้องเย็นขนาดใหญ่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับส่วนฉายรังสี สามารถให้ความเย็นได้ทันทีหลังจากการฉายรังสีเสร็จสิ้นและระหว่างรอการขนส่งไปยังสนามบินเพื่อส่งออก หากผ่านการตรวจประเมิน ออสเตรเลียจะสามารถส่งออกพลับฉายรังสีไปยังประเทศไทยทันฤดูกาลหน้าหรือประมาณต้นปี 2561