สวก. ประชุมหารือกับองค์กรด้านการวิจัยการเกษตรในกรุงแคนเบอร์รา เมลเบิร์น และซิดนีย์

3 – 7 เมษายน 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ให้การต้อนรับ ประสานงาน และอำนวยความสะดวกคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) นำโดยนางพรรณพิมล ชัญญานุวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และนางจิราวรรณ แย้มประยูร ที่ปรึกษาและอดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 12 คน ในการเดินทางมาประชุมหารือกับองค์กรด้านการวิจัยการเกษตรของออสเตรเลีย ณ กรุงแคนเบอร์รา นครเมลเบิร์น และนครซิดนีย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร การบริหารและการนำงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การสร้างเครือข่ายด้านงานวิจัย รวมถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินงานวิจัยร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้ ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารรายใหญ่ของโลก ออสเตรเลียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีหน่วยงานด้านวิจัยที่มีประสิทธิภาพเป็นจำนวนมาก และมีรูปแบบการบริหารงานวิจัยที่หลากหลาย ทั้งที่สนับสนุนงบประมาณโดยภาครัฐ ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน และภาคเอกชนทั้งหมด จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน

คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรได้พบและหารือกับหน่วยงาน Centre of Excellence for Biosecurity Risk Analysis (CEBRA), AgriBio La Trobe University และ CSIRO: Food Innovation Centre ในนครเมลเบิร์น หารือกับ Australian Bureau of Agriculture and Resources Economics and Science (ABARES), Australian Research Council (ARC), CSIRO: National Agriculture and Environmental Sciences Precinct (NAESP) และ Fisheries Research and Development Cooperation (FRDC) ในกรุงแคนเบอร์รา และยังได้เยี่ยมชม Sydney Fish Market ในนครซิดนีย์ คณะเจ้าหน้าที่ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งจากทุกหน่วยงาน การหารือก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อประสานความร่วมมือ โดยเฉพาะด้านการศึกษาวิจัยด้านการเกษตรต่อไปในอนาคต(อ่านรายงานฉบับเต็ม)