ตรวจประเมินโรงฉายรังสี Steritech โดยกรมวิชาการเกษตร ณ เมือง Narangba รัฐควีนส์แลนด์

1 – 2 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินโรงฉายรังสี Steritech กับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรและสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำ (Department of Agriculture and Water Resources) ออสเตรเลีย เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตนำเข้าพลับฉายรังสีจากออสเตรเลียมายังประเทศไทย โรงฉายรังสี Steritech ตั้งอยู่ในเมือง Narangba ใกล้กับนคร Brisbane รัฐควีนส์แลนด์

งานเทศกาล Sydney World Rice 2017

6 – 7 ตุลาคม 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวของไทย ในงานเทศกาล Sydney World Rice 2017 ซึ่งจัดขึ้น ณ Tambalong Park นครซิดนีย์

งานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา ครั้งที่ 15

17 กันยายน 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับข้าวไทยในงานงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยได้นำข้าวชนิดต่างๆ และผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงกว่า 70 ชนิด พร้อมทั้งจัดให้มีการชิมข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว และสาธิตการปรุงอาหารไทยจากข้าวไทย กิจกรรมทุกรายการได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอันมาก

การประชุม SPS Export Group และ JWG ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ณ จังหวัดเชียงใหม่

13 – 15 กันยายน 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร ครั้งที่ 13 (The 13th Meeting of the Expert Group on Sanitary and Phytosanitary Measures and Food Standards) และการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรระหว่างไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ 17 (The 17th Meeting of the Thailand – Australia Joint Working Group on Agriculture) ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเชียงใหม่ คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยและกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำ (Department of Agriculture and Resources)  ของออสเตรเลีย ได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงแม่เหียะ อ. เมือง และสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่

งานแสดงสินค้า Fine Food Australia 2017 ณ นครซิดนีย์

11 – 14 กันยายน 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับกรมการข้าว จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงานแสดงสินค้า Fine Food Australia 2017 ณ International Convention Centre Sydney ณ นครซิดนีย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย ของสินค้าข้าวจากไทย รวมทั้งเผยแพร่สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และขยายโอกาสทางการค้าและการตลาดในประเทศออสเตรเลีย

 

การเดินทางไปราชการประเทศปาปัวนิวกินี

6 – 9 กันยายน 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ แคนเบอร์รา ร่วมเดินทางไปยังประเทศปาปัวนิวกินีกับคณะของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยมีนายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นหัวหน้าคณะ ตามโครงการส่งเสริมผลประโยชน์ด้านการค้าและลงทุนของไทยในปาปัวนิวกินี  โดยได้รับความร่วมมือจากสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ ณ กรุง Port Moresby มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศไทยและปาปัวนิวกินี รวมทั้งศึกษาและประเมินศักยภาพด้านการค้า อุตสาหกรรม และการลงทุน ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ซึ่งร่วมเดินทางไปกับคณะ พร้อมด้วยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร)  ได้พบและหารือกับหน่วยงาน National Fisheries Authority (NFA) ของปาปัวนิกินี เกี่ยวกับการลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านการประมงร่วมกันระหว่างไทยและปาปัวนิวกินี คาดว่าจะสามารถลงนามร่วมกันได้ภายในปี 2560 นี้

การพบและหารือกับผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร ณ นครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์

24 – 25 สิงหาคม 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เดินทางไปยังนคร บริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ พร้อมด้วย Mr. Andrew Park กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครบริสเบน เพื่อพบและหารือกับผู้นำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทย ผู้ประกอบการร้านอาหารไทย เยี่ยมชมตลาดกลางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเยี่ยมชมฟาร์มและโรงคัดบรรจุผักผลไม้สดซึ่งส่งอออกผลิตผลไปยังประเทศไทย

โครงการส่งเสริมสินค้าไทยในนิวซีแลนด์ ณ นครโอ๊คแลนด์ และกรุงเวลลิงตัน

20 – 21 สิงหาคม 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินค้าไทยในนิวซีแลนด์ จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ร่วมกับสมาคมคนไทยในนิวซีแลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารของไทยให้แพร่หลายในประเทศนิวซีแลนด์ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เป็ดปรุงสุกแช่แข็งซึ่งเพิ่งได้รับอนุญาตให้นำเข้าจากไทย มีการนำเสนอเมนูอาหารไทยที่ปรุงโดยใช้เป็ดปรุงสุกเป็นวัตถุดิบ งานจัดขึ้นที่ร้านอาหาร Nickie’s Thai Restaurant ในนครโอ๊คแลนด์ และที่สถานเอกอัครราชทูต ในกรุงเวลลิงตัน

ข่าวสารด้านกฎระเบียบนำเข้า-ส่งออก
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
รายงาน/บทความ
รายงานกิจกรรม
งานวิจัย
รายงานประจำปี
ข่าวทั่วไป