งานวันกองทัพไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

13 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมงานวันกองทัพไทย จัดขึ้นที่ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

เยี่ยมชมหน่วยงาน Sydney Institute of Marine Science (SIMS)

6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ได้เยี่ยมชมหน่วยงาน Sydney Institute of Marine Science (SIMS) ตั้งอยู่ที่ Chowder Bay ในบริเวณอ่าวซิดนีย์ SIMS เป็นหน่วยงานศึกษาวิจัยหลักด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลของรัฐนิวเซาท์เวลส์

เยี่ยมเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรต้นแบบ ณ นครดาร์วิน เขต Northern Territory (NT)

7 - 9 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ประจำกรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย เดินทางไปยังนครดาร์วิน เขต Northern Territory เพื่อเยี่ยมเกษตรกรจากประเทศไทยจำนวน 6 คน ซึ่งผ่านการคัดเลือกเพื่อเดินทางมาฝึกปฏิบัติงานในลักษณะ On-the-Job Training เป็นรุ่นแรก ระยะเวลา 3 เดือน โดยจะประจำในสวนผลไม้เขตร้อนจำนวน 3 แห่ง ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรต้นแบบ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร

งานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 16 ณ กรุงแคนเบอร์รา

วันที่ 23 กันยายน 2561 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สปษ.) ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 16 ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงแคนเบอร์รา โดยเป็นงานเทศกาลซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและอาหารไทย ในปีนี้ สปษ. แคนเบอร์รา ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวชนิดต่างๆ ของไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์จากเห็ดแครงอินทรีย์ ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) โดยได้หุงข้าวชนิดต่างๆ ได้แก่ ข้าว กข 43 หรือข้าวดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงต่ำ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ และข้าวทับทิมชุมแพ รวมถึงหอมมะลินิลสุรินทร์พร้อมบริโภค ให้ผู้เข้าร่วมชมงานชิมซึ่งได้รับความสนใจเป็นอันมาก และสอบถามถึงสถานที่จำหน่ายสินค้าเหล่านี้ ทั้งนี้ ผู้บริโภคออสเตรเลียมีความคุ้นเคยกับการรับประทานข้าวและเป็นกลุ่มตลาดที่เอาใจใส่ต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก ในปีนี้คาดว่ามีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 7,000 คน

งานแสดงสินค้า Fine Food Australia 2018 ณ นครเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย

วันที่ 10 – 13 กันยายน 2561 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สปษ.) ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานแสดงสินค้า Fine Food Australia 2018 ณ Melbourne Convention Centre ในนครเมลเบิร์น รัฐ Victoria ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและการบริการที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมให้เกิดการเจรจาการค้า สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขายในอุตสาหกรรมอาหาร มีผู้เข้าร่วมออกบูธในงานกว่า 1,000 ราย จากทั้งในออสเตรเลียและต่างประเทศกว่า 60 ประเทศ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 26,000 คน สปษ. แคนเบอร์รา เข้าร่วมออกบูธในบริเวณ Thai Pavillion โดยร่วมจัดแสดงและประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวอินทรีย์และข้าว Niche Market หลายชนิด เช่น ข้าว กข 43 หรือข้าวดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงต่ำ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ ข้าวทับทิมชุมแพ และผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์พร้อมบริโภค

การประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร (JAWG) ฟิจิ – ไทย ครั้งที่ 2 ณ กรุง Suva สาธารณรัฐฟิจิ

วันที่ 8 กันยายน 2561 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ฟิจิ – ไทย ครั้งที่ 2 (The Second Meeting of the Fiji – Thailand Joint Agricultural Working Group: JAWG) ณ โรงแรม Holiday Inn Suva กรุง Suva สาธารณรัฐฟิจิ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้แก่ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายฟิจิ ได้แก่ Mr. David Kolitagane, Permanent Secretary for Agriculture, Minister of Agriculture โดยได้หารือและรายงานความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือจากการประชุม JAWG ไทย – ฟิจิ ครั้งที่ 1 เช่น โครงการการจัดการธนาคารยีนมะพร้าวและการใช้พันธุ์มะพร้าวเพื่อการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ โครงการให้บริการสัตวบาล และโครงการผู้ชำนาญการ/ที่ปรึกษาด้านการเกษตรแบบมีสัญญา เป็นต้น เข้าร่วมการประชุมฝ่ายไทยยังประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมปศุสัตว์ และกรมวิชาการเกษตร

การประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร (JWG) ออสเตรเลีย – ครั้งที่ 18 ณ นครเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย

วันที่ 6 กันยายน 2561 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ออสเตรเลีย – ครั้งที่ 18 (The Eighteenth Meeting of the Australia – Thailand Joint Working Group on Agriculture: JWG) ณ โรงแรม Rendezvous นครเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลนโยบายด้านการเกษตร รวมถึงแนวทางการดำเนินความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้แก่ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายออสเตรเลีย ได้แก่ Mrs. Louis van Meaurs, First Assistant Secretary, Trade and Market Access Division กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำของออสเตรเลีย ผู้เข้าร่วมการประชุมฝ่ายไทยยังประกอบด้วยผู้แทนจากกรมชลประทาน กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร (SPS Expert Group) ระหว่างไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ 14 ณ นครเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย

วันที่ 4 - 5 กันยายน 2561 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สปษ.) ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร (SPS Expert Group) ระหว่างไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ 14 ณ โรงแรม Rendezvous นครเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างกันภายใต้พันธะกรณีความตกลงทางการค้าเสรี ไทย – ออสเตรเลีย (Thailand – Australia Free Trade Agreement: TAFTA) ในการประชุมครั้งนี้ได้ประกาศอนุญาตเปิดตลาดมะม่วงฉายรังสีจากไทยมายังออสเตรเลีย และพลับฉายรังสีจากรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียไปยังไทย นับเป็นการเปิดตลาดสินค้าผลไม้ฉายรังสีระหว่างไทยและออสเตรเลียเป็นครั้งแรก

การประชุมคณะกรรมการร่วมด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 7

ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2561 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อหารือเรื่องการเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกัน ภายใต้พันธะกรณีของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ (Thailand and New Zealand under Thailand – New Zealand Close Economic Partnership – TNZCEP)


PineappleSituation Report:  กุมภาพันธ์ 2562

07/03/2019  อ่านทั้งหมด…


Pineappleสรุปปัญหาการนำเข้า-ส่งออก:  รายงานสรุปปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังประเทศออสเตรเลีย ประจำปี พ.ศ. 2561

27/02/2019   อ่านทั้งหมด…


Pineappleสรุปสถานการณ์การค้า:  สถิติมูลค่าการส่งออกผักและผลไม้สดจากไทยมายังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ปี 2561

27/02/2019  อ่านทั้งหมด…


Pineappleสรุปสถานการณ์การค้า:  รายงานมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและนิวซีแลนด์

27/02/2019  อ่านทั้งหมด…


Pineappleข่าวเด่น:  สมาชิกวุฒิสภาจากรัฐ South Australia เสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติส่งออกต่อรัฐสภาพเพื่อระงับการส่งออกฝ้ายของออสเตรเลีย

27/02/2019  อ่านทั้งหมด…


Pineappleข่าวเด่น:  Tassal Group เตรียมขยายการลงทุนในธุรกิจฟาร์มเลี้ยงกุ้งของออสเตรเลีย

27/02/2019  อ่านทั้งหมด…


Pineappleกฎระเบียบ:  ความคืบหน้าการทบทวนความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและเงื่อนไขการนำเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ (Prawn Review Update)

27/02/2019  อ่านทั้งหมด…


Pineappleข่าวเด่น:  CSIRO และ Digital Agriculture Servie เปิดตัวระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ Rural Intelligence Platform สำหรับวิเคราะห์และประมวลผลลักษณะพื้นที่ทางการเกษตร

27/02/2019  อ่านทั้งหมด…


Pineappleข่าวเด่น:  ออสเตรเลียประกาศให้ Northern Territory เป็นพื้นที่ปลอดโรคผิดจุดกระในกล้วยอย่างเป็นทางการ

12/02/2019  อ่านทั้งหมด…


Pineappleข่าวเด่น:  มะม่วงจาก Northern Territory สินค้ามูลค่าสูงสู่ผลไม้สำหรับทุกครัวเรือน

12/02/2019  อ่านทั้งหมด…