โครงการส่งเสริมสินค้าไทยในนิวซีแลนด์ ณ นครโอ๊คแลนด์ และกรุงเวลลิงตัน

20 – 21 สิงหาคม 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา จัดส่งนางสาวรัมภ์รดา แถววงษ์ นักวิจัยของสำนักงาน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินค้าไทยในนิวซีแลนด์ จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันร่วมกับสมาคมคนไทยในนิวซีแลนด์ (Thai Society Charitable Trust of New Zealand) โดยงานจัดขึ้นที่ร้านอาหาร Nickie’s Thai Restaurant ในนครโอ๊คแลนด์ และที่สถานเอกอัครราชทูต ในกรุงเวลลิงตัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารของไทยให้แพร่หลายในประเทศนิวซีแลนด์ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เป็ดปรุงสุกแช่แข็งของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

สินค้าเป็ดปรุงสุกจากประเทศได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปยังประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน อาทิ เช่น Mr. Michael Whale กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครโอ๊คแลนด์และภรรยา รวมถึงเจ้าของร้านอาหารไทยในนิวซีแลนด์ มีการนำเสนอเมนูอาหารไทยที่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็ดปรุงสุกแช่แข็ง ๒ ชนิด คือ เป็ดย่าง (Aromatic Roast Duck) และเป็ดต้มทอด (Boiled Fried Duck) ผลิตโดยบริษัท CPF Food (Thailand) Public Company Ltd เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารจำนวน ๕ รายการ ได้แก่ แกงเผ็ดเป็ดย่าง เป็ดย่างผัดฉ่า น้ำตกเป็ดย่าง ข้าวผัดเป็ดย่าง และเป็ดน้ำแดง ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้แนวคิดสำหรับการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์เป็ดปรุงสุกแช่แข็งจากไทย ซึ่งนอกจากจะสามารถนำไปประกอบเมนูอาหารได้หลากหลาย และสะดวกในการนำไปใช้แล้ว อาหารที่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็ดปรุงสุกยังมีรสชาติดีด้วย นักวิจัยได้สัมภาษณ์และสำรวจข้อคิดเห็นของผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเป็ดปรุงสุก ผู้นำเข้านิวซีแลนด์ และร้านอาหารไทยในนิวซีแลนด์ เพื่อนำผลการสำรวจมาประมวลและประกอบในงานวิจัยตามโครงการศึกษาแนวทางการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์เป็ดและสัตว์ปีกอื่นๆ ที่สำคัญในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ