ประชุมหารือกับกรมปศุสัตว์ และเข้าร่วมงานงานมหกรรมโคเนื้ออีสานปี 2560 จังหวัดขอนแก่น

27 มิถุนายน 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา นำคณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยมีนายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและอาหารรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย และเจ้าหน้าที่จาก Australian Trade and Investment Commission กรุงเทพฯ เข้าพบและหารือกับนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์  อธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะ เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อระหว่างไทยและออสเตรเลีย จากนั้นจึงได้เดินทางไปจังหวัดขอนแก่นเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เอกอัครราชทูตกล่าวเปิดงานสัมมนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมโคเนื้ออีสานปี 2560 และอำนวยให้เกิดการเจรจาธุรกิจระหว่างนักธุรกิจผู้ส่งออกโคเนื้อมีชีวิตจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียและควีนสแลนด์ กับผู้นำเข้าโคเนื้อ สหกรณ์ และเกษตรกรของไทย งานมหกรรมโคเนื้ออีสานปี 2560 จัดขึ้น ณ โรงแรมโฆษะ และภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560 ผู้แทนจากออสเตรเลียหลายรายให้เกียรติเป็นผู้บรรยายบนเวทีด้วย กิจกรรมต่างๆ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก จึงถือได้ว่าเป็นการจัดงานที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง