เยี่ยมเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรต้นแบบ ณ นครดาร์วิน เขต Northern Territory

7 – 9 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ประจำกรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย เดินทางไปยังนครดาร์วิน เขต Northern Territory (NT) เพื่อเยี่ยมเกษตรกรจากประเทศไทยจำนวน 6 คน ซึ่งผ่านการคัดเลือกเพื่อเดินทางมาฝึกปฏิบัติงานในลักษณะ On-the-Job Training เป็นรุ่นแรก ระยะเวลา 3 เดือน โดยจะประจำในสวนผลไม้เขตร้อนจำนวน 3 แห่ง ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรต้นแบบ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2561

ผลไม้เขตร้อนหลักของเขต NT ได้แก่ มะม่วงพันธุ์ต่างๆ เช่น Kensington Pride และ R2E2 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่คิดค้นโดยออสเตรเลีย นอกจากนี้ ยังมีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้และมหาชนกกันอย่างแพร่หลาย สมาคม Northern Territory Farmers Association ยังได้จัดการศึกษาดูงานสวนผลไม้เขตร้อนชนิดอื่นในบริเวณใกล้เคียงด้วย ได้แก่ ส่วนผลไม้ซึ่งปลูกขนุน ทุเรียน เงาะ กล้วย สับปะรด และส้มโอ เกษตรกรรุ่นใหม่ของไทยได้เรียนรู้วิธีบริหารจัดการฟาร์มขนาดใหญ่ การใช้เทคโนโลยีในการผลิตและเก็บเกี่ยวผลผลิต วิธีและหลักการการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย รวมถึงการตลาดสมัยใหม่ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรเองและชุมชนท้องถิ่นของตน จัดว่าเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลียที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งและก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย เห็นควรจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ของไทยต่อไป