งานแสดงสินค้า Fine Food Sydney 2019

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง
จัดแสดงนิทรรศการสินค้าและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง ในงานแสดงสินค้า Fine Food Sydney 2019 ระหว่างวันที่ 9 – 12 กันยายน 2562 ณ ICC Sydney โดยสปษ. แคนเบอร์รา ออกคูหาในส่วนเดียวกับ
Thai Pavillion และมีการสาธิตชิมชาสมุนไพร ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ สปษ. แคนเบอร์รา
ได้จัดการศึกษาดูงานด้านการจัดการฟาร์มเกษตรอินทรีย์ เพื่อเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับการเกษตรของไทย